Disability pension. Epidemiological and financial aspects

Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avsikten med förtidspensionering är att ge rätt till ekonomisk trygghet om arbetsförmågan skulle reduceras i förtid. Sedan sextiotalet har både totala antalet förtidspensionärer och antalet nybeviljade förtidspensioner ökat kontinuerligt. Efter att 1993 ha kulminerat med över 62.000 nybeviljade pensioner, har antalet därefter minskat. Både för den enskilde och för samhället innebär tidig utslagning från arbetsmarknaden ofta problem. För att möjliggöra att effektiva motåtgärder ska kunna sättas in måste man försöka tolka vilka mekanismer som ligger bakom förtidspensionering så att personer som är i riskzonen i tid kan identifieras. Ett sätt att bidra till detta är att studera faktorer som kan misstänkas leda till ökad risk för förtidspension. Ur samhällets synvinkel är de kostnader som förtidspensioneringen för med sig intressanta; kostnader i form av pensionsbelopp för olika diagnoser kan, tillsammans med en analys av olika alternativ till förtidspension, ge en antydan om var preventiva åtgärder och rehabiliteringsinsatser kan få effekt. Alla medelålders män i Malmö inbjöds på sjuttiotalet till en hälsoundersökning och denna grupp har sedan under 11 år följts med avseende på förtidspensionering. En betydligt större andel av de som valde att inte komma till undersökningen förtidspensionerades och dödligheten i denna grupp var också högre än bland deltagarna. De pensionsgrundande diagnoserna var desamma som för landet i övrigt, och dominerades av muskuloskelettala, psykiatriska och hjärtkärlsjukdomar. De psykiatriska diagnoserna var vanligast bland yngre medan muskuloskelettala sjukdomar i synnerhet, men även hjärtkärlsjukdomar, ökade i högre åldrar. Bland de män som inte kom till undersökningen var alkoholberoende den vanligaste diagnosen. Tre tänkbara riskfaktorer studerades: Vikt, alkoholkonsumtion och socioekonomiskt status. I analyserna togs också hänsyn till andra faktorer som kunde tänkas påverka risken, t ex rökning och högt blodtryck. Särskilt fetma, men även undervikt, innebar ökad risk för förtidspension. Måttlig övervikt tycktes emellertid inte öka risken mer än marginellt. Alkoholkonsumtion skattades utifrån svar på frågor relaterade till alkoholvanor. Jämfört med män som drack lite alkohol löpte de med hög alkoholkonsumtion klart större risk att förtidspensioneras. Även absolutister pensionerades i högre grad än de med låg alkoholkonsumtion men det är inte alldeles enkelt att dra några slutsatser av detta. Socioekonomiskt status, definierat av yrke, visade sig ha stor betydelse för risken att förtidspensioneras även sedan hänsyn tagits till påverkan av vissa arbetsrelaterade faktorer och riskfaktorer för sjukdom. Risken var ökad för arbetare i synnerhet, men även för lägre tjänstemän, jämfört med tjänstemän i högre befattningar. Under den period då förtidspensionerna beviljades noterades en ökning av hjärtkärlsjukdomarna medan förekomsten av psykiatriska besvär och användande av sömntabletter var praktiskt taget oförändrade. Andelen män med subjektiva ryggbesvär var betydligt högre efter pensioneringen. På Malmöhus läns allmänna försäkringskassa registrerades under tre månader samtliga nybeviljade förtidspensioner. Efter drygt två år hade sex procent av pensionerna upphört, de flesta på grund av dödsfall men också för att en liten del av pensionerna inte förlängts. För de återstående pensionerna beräknades nuvärdet av de totala pensionsbeloppen under åren fram till ålderspension. Den inbördes ordningen mellan de vanligaste diagnosgrupperna var densamma oavsett om man studerade kostnadsandelar eller diagnosfrekvens; skillnaderna mellan kostnadsandelarna var dock mindre. Medan de muskuloskelettala sjukdomarna dominerade totalt sett, svarade emellertid de psykiatriska sjukdomarna för en större andel av kostnaderna bland arbetslösa förtidspensionärer. Ytterligare forskning behövs för att undersöka vad som ligger bakom den ökade risken för arbetare att bli förtidspensionerade. Fördjupade kunskaper är också önskvärda när det gäller förhållandet mellan absolutism, alkoholkonsumtion och förtidspension.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.