Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

Sammanfattning: De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. I denna avhandling riktas intresset mot gymnasieelevers perspektiv på bild och medieundervisning. Det gäller såväl synliggörandet av elevers röster, som bild och medieämnens demokratiserande potentialer. Genom elevers videodagböcker och en visuell etnografisk klassrumstudie syftar avhandlingen till att undersöka elevers subjektsskapande i bild och medieundervisning på gymnasiet. Teoretiskt tar avhandlingen utgångspunkt i både poststrukturalistiska och posthumanistiska teorier. Kombinationen av dessa teorier synliggör elevers subjektsskapande som diskursiv och könad subjektivering, samt som tillblivelser i föränderliga assemblage med materialitet. Studien visar att undervisning med bild och media har en unik demokratisk och pedagogisk potential. Genom estetiska praktiker kan elever uttrycka motstånd, åsikter och kritik, samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper synliggörs. Samtidigt visar studien elevers motstånd mot undervisningen, och en begränsad tillgång till maskulina subjektspositioner i bildpedagogisk praktik. Elevpositioner produceras och reproduceras i gymnasieskolan, samtidigt som elevpositioner kan differentieras och utmanas genom elevers arbete med bild och media. Elevers visuella gestaltningar innebär ett materialiserat skillnadsskapande som är tätt sammanflätat med differentiering av tänkande, omvärldsuppfattningar och självet. Vidare innebär elevers visuella gestaltande ett kreativt skillnadsskapande och idémässiga potentialer som berör det som kan komma att aktualiseras och materialiseras i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)