Nyckeltal och konkurs : En studie av svenska företag 1998 - 2003

Sammanfattning: Denna studie visar att de företag som går i konkurs har finansiella nyckeltal som skiljer sig avsevärt från aktiva företag upp till fem år före konkurs. Skillnaderna finns framförallt i balansräkningen avseende kapitalstruktur och skuldsättning, men även i resultaträkningen. Skillnaderna i finansiella nyckeltal märks först beträffande kapitalstruktur, därefter lönsamhet och slutligen likviditet. Studien visar att företagens finansiella redovisning innehåller information som kan göra det möjligt att differentiera mellan företag som kommer att gå i konkurs och de som inte gör det. Det som har prövas är det antagande som görs inom både forskning och läroböcker om att finansiella nyckeltal skiljer sig åt mellan olika företag beroende på finansiellt tillstånd, det vill säga att nyckeltalen avspeglar faktiska förhållanden. I studien undersöks enskilda finansiella nyckeltal beräknade utifrån företagens årsredovisningar, men även en modell utvecklad för konkursprediktion som är baserad på flera nyckeltal. Populationen som utgör underlag för studien är alla svenska aktiebolag med fler än 50 anställda i senaste bokslutet och som försatts i konkurs under perioden 1998-2003, samt alla svenska aktiebolag av samma storlek´som inte försatts i konkurs under samma period. Den modell för att förutsäga konkurs som prövats uppvisar signifikanta skillnader mellan grupperna av företag, även om klassificeringsresultaten inte uppnår de nivåer som gjorts i andra studier. Förklaringen kan sökas bland annat i den strikta användningen av det legala begreppet konkurs som variabel för klassificering. De finansiella nyckeltalen uppvisar signifikanta skillnader mellan två grupper av företag; en med aktiva företag och en med företag som kommer att gå i konkurs. Denna skillnad kan visa sig så tidigt som fem år före konkurs. Det har framgått att dessa skillnader är statistiskt signifikanta, vilket innebär att nyckeltalen och redovisningen innehåller information som särskiljer mellan de som kommer att gå i konkurs och de som inte gör det. Att denna information är konstaterad och att den särskiljer mellan grupperna gör nyckeltalen användbara för exempelvis kreditanalys och som underlag för annat beslutsfattande.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)