IT-användning en analysmodell för IT-nytta

Sammanfattning: Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. I avhandlingen studeras IT-användning ur individperspektiv. Syftet har varit att analysera och förstå vilka faktorer som bidrar respektive motverkar upplevd IT-nytta. Analysen tar sin utgångspunkt i individerna som använder IT-systemen och i det arbete som utförs i verksamheten. I det empiriska underlaget ingår tre kvalitativt genomförda fallstudier, där faktorer som bidrar till IT-nytta undersökts med hjälp en analysmodell som utvecklats inom ramen för avhandlingsarbetet. I det empiriska underlaget ingår även en studie som belyser implementation och användning ur införarperspektiv. Förklaringar till upplevd nytta eller icke-nytta, den teoretiska referensramen, har varit områdena IT-strategier/IT-management, systemutvecklingoch systemförvaltning. Positivt verkande faktorer för IT-nytta är, enligt genomförda undersökningar, sådant som bidrar positivt till den egna effektiviteten och till utförandet av de egna arbetsuppgifterna. Negativt verkande faktorer är, när det uppfattas som obekvämt eller ologiskt att arbeta med systemen. Saknad funktionalitet upplevs också som en brist liksom bristande integration mellan olika system. Analysmodellen som användes i undersökningarna var ändamålsenlig, men undersökningen av implementation ur införarperspektiv indikerade, att det fanns ytterligare faktorer som var relevanta för IT-användning och nytta. Avhandlingsarbetet har av det skälet givit ett resultat även i detta avseende - en utvecklad analysmodell.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.