Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter

Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Nyutveckling och förvaltning av ett informationssystem står ständigt inför nya krav och förutsättningar. Utvecklingen skall ske på kortare tid och med ökad produktivitet. Ur förvaltningssynpunkt skall IT-systemen snabbt kunna anpassas till förändringar i verksamhet och teknik, samtidigt som dessa IT-system även skall ha en hög kvalitet och säkerhet. Allt detta kräver nya sätt att arbeta och att organisera IT-verksamheten på. Ett av dessa nya arbetssätt gäller hantering av mjukvarukomponenter. Den grundläggande idén med detta arbetssätt är att utveckling och förvaltning av IT-system inte skall basera sig på nyutveckling av mjukvara, utan på återanvändning av befintliga mjukvarukomponenter.Forskningsprocessen har haft en kvalitativ ansats med induktiva och deduktiva inslag. Datainsamlingen har skett via källstudier och intervjuer. Hanteringen av mjukvarukomponenter har studerats på två interna IT-avdelningar hos två myndigheter. Syftet har varit att kartlägga vad komponenthantering innebär och på vilket sätt arbetet på IT-avdelningarna har förändrats. Komponenthanteringen beskrivs ur ett praktikperspektiv, vilket innebär att IT-verksamhetens förutsättningar, handlingar, resultat och klienter analyseras.Avhandlingens resultat utgörs av en praktikteori för komponenthantering. Praktiken ”Komponenthantering” består av fyra subpraktiker: komponentanskaffning, komponentförvaltning, komponentbaserad systemutveckling och komponentbaserad systemförvaltning. Produkten av denna praktik är användbara IT-system. I avhandlingen diskuteras olika sätt att organisera denna praktik, samt vilka grundläggande förutsättningar som behövs för att bedriva denna praktik. Syftet med den praktikteori som presenteras är att den skall visa på hur intern IT-verksamhet kan bedrivas för att kunna möta de nya krav på effektivitet, förändringsbarhet, kvalitet och säkerhet som ställs på verksamheten.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)