Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige

Detta är en avhandling från Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen beskrivs och analyseras den svenska dagspressens hantering av doping och dopingöverträdelser inom internationell elitidrott. Artiklarna studeras med hjälp av följande tre frågeställningar: (1) Vad utmärker medieinnehållet om sport och doping? (2) Vilken bild av den sociala ordningen skymtar fram i detta mediematerial? (3) Vad berättar medieskandaler kring sportstjärnor och deras överträdelser om vår samtids rådande normsystem? Avhandlingen består av en kvantitativ innehållsanalys av en större mängd artiklar samt av två näranalyser av en mindre mängd artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Den första delstudien består av en kvantitativ innehållsanalys av 969 artiklar om tolv dopingfall under de första fjorton dagarna efter det att påståendet om överträdelsen offentliggjorts. Delstudiens fokus ligger på materialets övergripande profil så som dess övergripande omfattning, fördelning, storlek, placering, avsändare, artikeltyp, verksamhetsfält och aktörer. Delstudie två och delstudie tre utgår från 121 artiklar om de fem större dopingskandalerna i materialet. Delstudie två inriktas på moraliska texters inre struktur med fokus på scenbyten och förlängningstekniker. Delstudie tre fokuserar på begripliggörandet av företeelsen doping i texterna och utgörs av en tematisering av de åsikter om doping samt av de idéer om orsaker och lösningar som förs fram när det gäller doping eller dopingöverträdelser. Studiens teoretiska ramverk utgår från fyra områden. Det första området behandlar medier, samhälle och social ordning och handlar om idéer om modernitetens utmaningar och karaktäristik. Det andra området behandlar sport och doping, det tredje området handlar om medier och sport och det fjärde området rör mediesportskandaler. Att något konstrueras som en skandal i medierna kan ses som en signal på att det betyder något, att det pågår en aktivitet i fråga om moralens offentlighet. Ordningsskapandet kan röra olika aspekter så som t.ex. normer. Genom att studera medieskandaler kan vi nå fördjupade insikter om vår samtid.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)