Sökning: "whole-tree chambers"

Hittade 1 avhandling innehållade orden whole-tree chambers.

  1. 1. Effects of future climate on carbon assimilation of boreal Norway spruce

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Marianne Hall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bud development; climate change; empirical models; gas exchange; photosynthesis; Picea abies; seasonality; whole-tree chambers;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det norra barrskogsbältet, även kallat de boreala skogarna, sträcker sig runt hela norra halvklotet. Det utgör en tredjedel av den globala skogsytan, och innehåller hälften av den totala mängden kol finns lagrat i samtliga skogsekosystem. LÄS MER