Sökning: "reggio emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden reggio emilia.

 1. 1. Barns deltagande och delaktighet Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anette Hamerslag; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER

 2. 2. Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sara Folkman; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; diskurs; Reggio Emilia; Reggio Emiliainspirerad pedagogik; lyssnande; distans; reglering; dialog; meningsskapande; disciplinär styrning; pedagogisk dokumentation; pedagogisk miljö; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. LÄS MER

 3. 3. Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Johanna Unga; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool didactics; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; learning; a relational field of potentiality; mathematics; listening; transcendental empiricism; förskola; förskoledidaktik; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; lärande; det relationella potentialitetsfältet; matematik; lyssnandet; transcendental empirism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : In preschools it is common that mathematics mainly focuses on how children learn mathematics through everyday activities, or on children´s understanding of mathematical concepts. However, views on mathematics-learning are today deepened and extended, and embrace children’s own mathematical signs, visual representations and bodily experiences. LÄS MER

 4. 4. Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner : idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Therese Lindgren; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Reggio Emilia; Pedagogisk dokumentation; Förskola; Posthumanism; Nymaterialism; Kritisk diskursanalys; Meningsskapande; Pedagogical Documentation; New Neo Materialism; Critical Discourse Analysis; Early Childhood Education; Meaning making;

  Sammanfattning : How children create meaning in relation to their physical, social, and cultural worlds can be regarded as a central question, both within the traditional Swedish preschool discourse and within the Reggio Emilia philosophical approach to early childhood educa-tion. In the Reggio Emilia approach, the search for the meaning of life and of the self in life is seen as an essential human necessity (Rinaldi, 2006). LÄS MER

 5. 5. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla Lind; Stockholms universitet.; Konstfack.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Didactics; didaktik; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; Aesthetic learning processes;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER