Sökning: "play and learning"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade orden play and learning.

 1. 1. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Sammanfattning : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. LÄS MER

 2. 2. Ett medialt museum lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Detta är en avhandling från Stockholm : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petra Werner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 3. 3. Musical play: Children interacting with and around music technology

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Pernilla Lagerlöf; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music technology; Swedish preschool; Sociocultural perspective; Interaction analysis; Play; Learning; Participation; Communica¬tion; Early Childhood Education; After-school Centre;

  Sammanfattning : This thesis explores young children and music learning in the ecology of music technologies. The research is a part of an EU project called MIROR (Musical Interaction Relying on Reflection) that had the intention to develop software for music learning designed to promote specific cognitive abilities in the field of music improvisation. LÄS MER

 4. 4. Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics - Explaining Firm Growth

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Brink; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biologi; Biology; Ekonomi; Business and economics; Företagsekonomi; Business studies; Bioteknik; Bioengineering; Teknik och social förändring; Technology and social change; Firm Growth; Bioscience; Innovation; Knowledge Accumulation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to further develop the theoretical understanding of the growth of knowledge intensive business organizations. The overall aim is to understand the growth challenges of emerging firms in the knowledge-based economy. In particular this thesis addresses several aspects of the growth of small bioscience based firms. LÄS MER

 5. 5. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER