Sökning: "multiple representation database"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden multiple representation database.

 1. 1. Generalisation Methods for Propagating Updates between Cartographic Data Sets

  Författare :Lars Harrie; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multiple representation database; automated cartographic generalisation; incremental generalisation; displacement; cartographic constraints; object-oriented database;

  Sammanfattning : Automation is increasingly important in producing and maintaining cartographic data sets. This thesis deals with automatic methods to propagate updates between cartographic data sets. LÄS MER

 2. 2. An Optimisation Approach to Cartographic Generalisation

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Lars Harrie; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; incremental generalisation; multiple representation; least-squares method; optimisation; cartographic constraints; displacement; cartographic generalisation; graphic generalisation; map production; object-oriented spatial databases; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag lagras allt fler kartor digitalt och nya metoder krävs för att förbättra denna digitala hantering. Ett område som studerats under senare tid är automatiska metoder för kartografisk generalisering. LÄS MER

 3. 3. Lifelong Visual Localization for Automated Vehicles

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Peter Mühlfellner; Högskolan i Halmstad.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vision-based localization; automated vehicles;

  Sammanfattning : Automated driving can help solve the current and future problems of individualtransportation. Automated valet parking is a possible approach to help with overcrowded parking areas in cities and make electric vehicles more appealing. In an automated valet system, drivers are able to drop off their vehicle close to a parking area. LÄS MER