Sökning: "kulturturism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet kulturturism.

  1. 1. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Joakim Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet;

    Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER