Sökning: "kommunal utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden kommunal utveckling.

 1. 1. Kommunal krisberedskap utveckling genom samverkan och tekniska informationssystem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elina Ramsell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krisberedskap; kommuner; samverkan; tekniska informationssystem; governance; implementering; statlig styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Flera kriser har testat Sveriges krishanteringssystem, exempelvis Tsunamin i Indonesien2004, stormen Gudrun 2005 och evakueringen från Libanon 2006. Det har visat sig attkriskommunikationen brister mellan de många olika aktörer som är och måste varainvolverade vid en kris. LÄS MER

 2. 2. Kompetens för hållbar utveckling Professionella roller i kommunal planering

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maria Håkansson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER

 3. 3. En legitim (elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal förvaltning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gabriella Jansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; E-government; public administration; legitimacy; local government; municipality; public e-services; institutionalism; E-förvaltning; offentlig förvaltning; legitimitet; kommuner; e-tjänster; organisering; pragmatisk institutionalism;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Om konsten att överbrygga gränser En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stefan Österström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Persson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har inneburit en kraftig fokusering på förvaltningsutveckling i Sverige och internationellt. Såväl informationsteknik som från näringslivet överförda arbetssätt och synsätt på förvaltningen har kommit att bli centrala inslag i olika ansatser för reformering av den offentliga förvaltningen. LÄS MER