Sökning: "demokratisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden demokratisk pedagogik.

 1. 1. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mia-Marie Sternudd-Groth; Mia Marie F. Sternudd; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; educational drama; reflection; democratic value; curriculum; perspective; artistically oriented; personal development; critically liberating; holistic learning;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the issue of reflection, democracy and educational drama. The overarching aim of the dissertation is to investigate whether educational drama may be perceived as fostering democratic values in the literature and curricula. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk kompetens: Om gymnasiet som demokratiskola

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Tiina Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Aktivt medborgarskap är ett ledord i svensk demokratipolitik. Jämlikt deltagande i politiken är ett annat. Skolan anförtros en viktig politisk roll i detta avseende. Läroplanen påbjuder att alla ungdomar på ett likvärdigt sätt skall förberedas till ett aktivt samhällsliv. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Rahnhild Swahn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling licentiatavhandling i Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

  Detta är en avhandling från Högskolan i Kalmar

  Författare :Barbro Gustafsson; Högskolan i Kalmar.; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; Didaktik; Naturvetenskap; Demokrati; Hållbar utveckling; Allmän didaktik; General Didactics; utbildningsvetenskap; hållbar utveckling; demokrati; deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar demokratiaspekten i naturvetenskaplig undervisning. 264 lärarstudenter har skriftligen reflekterat över olika argument för naturvetenskaplig kunskapsbildning, och då ofta satt dessa i relation till egna skolerfarenheter. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Keijo Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personal philosophy of life.; Pedagogy and didactics; moral convictions; central values of life; Religious education; existential questions; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation makes up the first report based on data collected during the project "Teenagers: aspects of their life style and attitudes" (Tonåringens livssituation och livstolkning) in the subject Religious Studies taken by pupils attending Year 9 during the 1993/94 school year. The general aim of the study is to discover the central values of life which pupils hold, as expressed in an essay on what is worth striving for in life. LÄS MER