Sökning: "Viveka Enander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Viveka Enander.

  1. 1. Women Leaving Violent Men: Crossroads of Emotion, Cognition and Action

    Detta är en avhandling från Intellecta Infolog

    Författare :Viveka Enander; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialvetenskap; Social sciences; Genus; Gender studies; Violence against women; Intimate partner violence; Leaving Processes;

    Sammanfattning : .... LÄS MER