Sökning: "Viveka Enander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Viveka Enander.

  1. 1. Women Leaving Violent Men: Crossroads of Emotion, Cognition and Action

    Detta är en avhandling från Västra Frölunda : Intellecta Infolog

    Författare :Viveka Enander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence against women; Intimate partner violence; Leaving Processes;

    Sammanfattning : This thesis addresses battered women’s leaving processes. Leaving is conceptualised in a wider sense, i.e. as disentanglement from violent relationships beyond the physical break-up. LÄS MER