Sökning: "Thomas Hellström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Hellström.

  1. 1. Numerical simulation of turbulent reactive boundary layer flows on unstructured meshes

    Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

    Författare :Thomas Hellström; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1996]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER