Sökning: "Sara Svedlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara Svedlund.

  1. 1. Longitudinal Common Carotid Artery Wall Motion - mechanistic, prognostic and translational studies

    Författare :Sara Svedlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carotid artery; longitudinal wall motion; ultrasound; velocity vector imaging; risk factor;

    Sammanfattning : The longitudinal arterial movement of the common carotid artery (CCA) has been less investigated during the past compared to the radial movement. This is probably due to lack of an adequate measuring method. Velocity vector ultrasound imaging (VVI) now enables assessment of the longitudinal movement. LÄS MER