Sökning: "SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING.

 1. 1. Recycling Filter Substrates used for Phosphorus Removal from Wastewater as Soil Amendments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Victor Cucarella Cabañas; KTH.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Compact filter; Filtra P; Phosphorus recycling; Polonite; Soil amendment; Sorption isotherms; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Soil science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Markvetenskap; NATURAL SCIENCES Chemistry Inorganic chemistry Solution chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Oorganisk kemi Lösningskemi; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area technology Agricultural engineering; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell teknik Jordbruksteknik; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Water engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Vattenteknik; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Sammanfattning : This thesis studied the viability of recycling filter substrates as soil amendments after being used in on-site systems for phosphorus (P) removal from wastewater. Focus was put on the materials Filtra P and Polonite, which are commercial products used in compact filters in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 3. 3. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Catharina Nolin; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 4. 4. Urban Land-cover Mapping with High-resolution Spaceborne SAR Data

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Hongtao Hu; KTH.; [2010]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; High-resolution; RADARSAT-1 SAR; RADARSAT-2 SAR; Urban Land Cover; Object-based Classification; Neural Network; Support Vector Machines.; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area technology Remote sensing; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell teknik Fjärranalys;

  Sammanfattning : Urban areas around the world are changing constantly and therefore it is necessary to update urban land cover maps regularly. Remote sensing techniques have been used to monitor changes and update land-use/land-cover information in urban areas for decades. Optical imaging systems have received most of the attention in urban studies. LÄS MER

 5. 5. Managing Work at Several Places Understanding Nomadic Practices in Student Groups

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Chiara Rossitto; KTH.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer-Supported Cooperative Work; Mobility; Space and Place; Field Studies; Design Process; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area technology; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell teknik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Within Swedish universities students are often required to work in groups to collaborate on projects or to write essays. A salient feature characterizing this type of work is the lack of a stable and fixed location wherein project- related activities can be carried out and accomplished. LÄS MER