Sökning: "Question classification"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden Question classification.

 1. 1. Question Classification in Question Answering Systems

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Håkan Sundblad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Question classification; question answering; machine learning; taxonomy; evaluation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Computational linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Datorlingvistik;

  Sammanfattning : Question answering systems can be seen as the next step in information retrieval, allowing users to pose questions in natural language and receive succinct answers. In order for a question answering system as a whole to be successful, research has shown that the correct classification of questions with regards to the expected answer type is imperative. LÄS MER

 2. 2. Vocational English in policy and practice

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Katarina Lindahl; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Vocational; English; policy enactment; upper secondary education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification; upper secondary; education;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine how, and in what ways, vocational English is a part of English language teaching in the Building and Construc­tion Programme in Sweden, and what the influences are for such pedagogy. The main research question is how policy documents relate to the views of teachers and their educational practice regarding vocational English. LÄS MER

 3. 3. Varumärkenas fält Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Raoul Galli; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; brand; field; communicative capital; classification; class; power; order; social being; brand of being; erkännande; varumärke; fält; kommunikativt kapital; klassifikation; klass; makt; ordning; socialt vara; varamärke; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en spridd föreställning att reklamen ”speglar samhället” är grundantagandet i denna studie att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. LÄS MER

 4. 4. Evaluation and Analysis of Supervised Learning Algorithms and Classifiers

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; machine learning; evaluation; classification;

  Sammanfattning : Den centrala frågan som studeras i denna uppsats är hur övervakade inlärningsalgoritmer och klassificerare ska utvärderas och analyseras. Som ett första steg analyserar vi existerande utvärderingsmetoder. Varje metod beskrivs och kategoriseras enligt ett antal egenskaper. LÄS MER

 5. 5. "Utan bok är det ingen riktig undervisning" En studie av skolkulturella referensramar i sfi

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Hans-Olof Gustavsson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school cultural frames of reference; Iraqi Kurdistan; SFI; EFL; second language teaching; communicative oriented teaching; social representations; pedagogical code; classification; framing; power distance; knowledge; abilities; learning; diaspora; abduction; intercultural pedagogy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Experiences of teachers in SFI, Swedish for (adult) Immigrants, indicate that during their schooling earlier in life, SFI students have developed skills, abilities, values, ideas and expectations about teaching and learning that differ somewhat from the prevailing communicative oriented theory of second language teaching which is emphasized in SFI. In the thesis these aspects are referred to as different school cultural frames of reference. LÄS MER