Sökning: "Lena Hiselius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Hiselius.

  1. 1. External costs of transports imposed on neighbours and fellow road users

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Lena Winslott Hiselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Hazardous materials; Hourly traffic flow; Choice experiments; Accident prediction models; External costs; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en introduktion samt fyra artiklar. Avhandlingen behandlar externa kostnader till följd av väg- och järnvägstransporter. Den första artikeln skattar sambandet mellan antalet vägtrafikolyckor och antalet fordon på vägen. LÄS MER