Sökning: "Forests and Built Environments"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Forests and Built Environments.

 1. 1. Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marcus Gustafsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Energy efficiency; renovation; low-temperature heating; air heat recovery; district heating; heat pump; Energieffektivitet; renovering; lågtemperaturuppvärmning; värmeåtervinning; fjärrvärme; värmepump; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Byggnadssektorn står för omkring 40 % av den totala energianvändningen i EU. Den höga energianvändningen i Europeiska byggnader kan till stor del tillskrivas den stora andelen gamla byggnader med dålig energiprestanda. LÄS MER

 2. 2. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation - A Swedish case study

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Ricardo Ramirez Villegas; Ricardo Ramírez Villegas; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen har som målsättning att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser med 40 % till året 2030 jämfört med 1990. Byggnader har identifierats som ett område med stor potential för utsläppsminskningar om de energieffektiviseras. LÄS MER

 3. 3. The impact on the energy system of heating demands in buildings A case study on district heating and electricity for heating in Falun, Sweden

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen university press

  Författare :Moa Swing Gustafsson; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Energy efficiency measures in buildings are considered to have great potential in order to reduce total energy consumption, and thus contribute to a reduced environmental impact and a better climate. In Sweden, however, the energy performance requirements for buildings are formulated in terms of bought energy, i.e. LÄS MER

 4. 4. Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mohammad Ali Joudi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Recent studies have shown that the optical properties of building exterior surfaces are important in terms of energy use and thermal comfort. While the majority of the studies are related to exterior surfaces, the radiation properties of interior surfaces are less thoroughly investigated. LÄS MER

 5. 5. Storskalig vindkraft i skogen Om rationell planering och lokalt motstånd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Mattias Gradén; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Planning; wind power; Dalarna; opposition; semi-structured interviews; acceptance; discourse analysis; process tracing; cultural geography; Planering; vindkraft; Dalarna; lokalt motstånd; social acceptans. diskursanalys; processpårning; kulturgeografi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : The global climate threat has intensified Sweden’s ambitions to build wind power stations. This thesis explores the planning of, and opposition to, wind power in the inland rural and forest regions of Sweden. LÄS MER