Sökning: "Eva Löfgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Löfgren.

  1. 1. Rummet och rätten Tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning 1734-1970

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning

    Författare :Eva Löfgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; court-house; socio-spatial conditions; function; form; spatial configuration; practice; representation; preservation;

    Sammanfattning : SPACE AND COURT Swedish rural district court-houses 1734-1970; conceived, materialized and used Abstract Although the court of justice is a fundamental institution of our society, the socio-spatial conditions and past of the Swedish district court have rarely been objects of academic research. The aim of this thesis is to examine the design of rural district court-houses from the period of 1734-1970, starting out from the often-assumed causal relation between function and form. LÄS MER