Sökning: "Christian Thörn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christian Thörn.

  1. 1. Immobilization of feruloyl esterases in mesoporous silica

    Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

    Författare :Christian Thörn; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2014]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Enzyme immobilization; Biocatalysis; Mesoporous materials; Silica; Feruloyl esterases; Hydroxycinnamic acids; QCM-D; Protein modeling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER