Sökning: "Catharina Bäärnhielm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catharina Bäärnhielm.

  1. 1. Metabolism of felodipine : mechanistic and kinetic studies in vitro - in vivo correlations

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Catharina Bäärnhielm; Uppsala universitet.; [1986]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER