Sökning: "Caroline Runesdotter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Caroline Runesdotter.

  1. 1. I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält

    Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

    Författare :Caroline Runesdotter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk High Schools; organizational fields; governance; institutional change; institutional logic; organizational archetypes; identity; legitimacy;

    Sammanfattning : Folk high schools have often been out of synchronisation: both behind the times and as pioneers, and always eager to keep up with their unique identity. There have been variations over time and simultaneously. Folk high schools are diverse. Folk high schools are economically vulnerable and dependent on external funding. LÄS MER