Sökning: "Caroline Bivik Stadler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Caroline Bivik Stadler.

  1. 1. Genetic pathways controlling CNS development The role of Notch signaling in regulating daughter cell proliferation in Drosophila

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Caroline Bivik Stadler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : The human central nervous system (CNS) displays the greatest cellular diversity of any organ system, consisting of billions of neurons, of numerous cell sub-types, interconnected in a vast network. Given this enormous complexity, decoding the genetic programs controlling the multistep process of CNS development remains a major challenge. LÄS MER