Sökning: "Carina Thorstensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carina Thorstensson.

  1. 1. Exercise and Functional Performance in Middle-aged Patients with Knee Osteoarthritis

    Detta är en avhandling från The Department of Rheumatology and the Department of Orthopaedics, Lund University, Lund, Sweden

    Författare :Carina Thorstensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; reumatologi; Skelett; muskelsystem; muscle system; Skeleton; Knee osteoarthritis; Functional performance; Exercise; Physical medicine; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy;

    Sammanfattning : Artros i knäleden är en av de tio vanligaste orsakerna till smärta och funktionshinder hos vuxna. Ett av problemen med artros är att det är svårt att diagnosticera vid ett tidigt stadium. Det kan synas som förändringar på röntgen, men ofta inte förrän flera år efter att det utvecklats. LÄS MER