Sökning: "Bengt Bergeå"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Bergeå.

  1. 1. Argon laser trabeculoplasty : clinical effects and indications in the treatment of capsular and simple glaucoma with a special evaluation of primary treatment in comparison with medication and the implication of intraocular pressure regulation on visual field and optic nerve head

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Bengt Bergeå; Uppsala universitet.; [1995]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER