Sökning: "Anna-Lena Stenfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna-Lena Stenfeldt.

  1. 1. Granulocyte activation by danger signals and blocking of receptor responses

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Anna-Lena Stenfeldt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; granulocytes; neutrophils; eosinophils; danger signals; danger theory; formyl peptide receptors; antagonists; inhibitors;

    Sammanfattning : Granulocytes are the most abundant cells in the peripherial blood. They serve to eliminate invading microbes and parasites and release anti-microbial agents. In the event of injury, granulocytes are recruited to damaged tissues. LÄS MER