Sökning: "Ann-marie Hansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-marie Hansson.

  1. 1. On plant food in the Scandinavian peninsula in Early Medieval times

    Detta är en avhandling från Stockholm : Archaeological Research Laboratory, Stockholm University

    Författare :Ann-Marie Hansson; Stockholms universitet.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; plant food; fossil plant remains; carbonized prehistoric bread; symbolic use of plant food; Scandinavia; Early Medieval Period; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER