Sökning: "Ann Heberlein"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann Heberlein.

  1. 1. Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar

    Detta är en avhandling från Bokförlaget Thales Box 500 34 104 05 Stockholm

    Författare :Ann Heberlein; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :victim; perpetrator; Moral responsibility; Shame; Ethics; Guilt; Theology; Teologi; Humaniora Filosofi; etik och religion Etik; Humanities Philosophy; Ethics and Religion Ethics;

    Sammanfattning : This thesis focuses on forgiveness, its meaning, implications and consequences in relation to violations, victims, perpetrators and responsibility. It questions wheter forgiveness is always the right answer when a person is subjected to evil and violence. LÄS MER