Pedagogy of heuristic contexturalisation : : : intercultural transmission through cross-cultural encounters

Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

Sammanfattning: Denna doktorsavhandling i ämnet pedagogik utgör en analys av effekter av den pågående kulturella globaliseringen genom att granska två internationella magisterprogram vid Lunds universitet. Studiens syfte är att spåra mönster i en bärande pedagogisk idé för överföring av ett interkulturellt tänkande i tvärkulturella möten genom att utforska, beskriva och försöka förstå essentiella effekter av sättet att genomföra magisterprogrammen på. I en kombinerad intervju och observationsstudie granskas tio studerandes och sex universitetslärares upplevelser av och tankar om magisterprogrammen "med stöd av symbolisk interaktionistisk ansats i ett poststrukturalistiskt perspektiv". Studiens slutsats är att det bästa pedagogiska mönstret för interkulturell förståelse genom tvärkulturella möten sker i en undersökande ansats (Heuristic Contexturalisation) och att essensen i en sådan pedagogik byggs upp i form av nya teman (Thematic Reconstruction).

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)