Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

Detta är en avhandling från Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad

Sammanfattning: Småbarnsskolan. Vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt. I denna bok tecknas en bild av småbarnsskolan som pedagogisk företeelse i Sverige. Den första småbarnsskolan inrättades 1833 och i kölvattnet följde ett trettiotal. Flera småbarnsskolor överlevde sekelskiftet och behöll sina beteckningar långt in på 1900-talet. Småbarnsskolorna inrättades av kulturellt, ekonomiskt och socialt starka grupper i samhället. Det skedde främst i syfte att fostra arbetarklassens små barn, hejda den tilltagande oron i samhället och stabilisera samhällets strukturella ordning. Följer man småbarnsskolorna över tid knyter panoramat de första decennierna an till den då framväxande folkskolans historia. Småbarnsskolorna utvecklades, intentionerna till trots, mot att bli ersättningsskolor för den dåligt utbyggda folkundervisningen. Följaktligen ökade tillströmningen av skolmogna, äldre barn och examinerad lärarinnekraft anställdes. Mot slutet av 1800-talet ifrågasattes småbarnsskolans skolverksamhet i takt med att folkskolan växte sig stark. Där inte småbarnsskolorna införlivades med det offentliga skolsystemet eller avvecklades, riktades verksamheten åter mot de små barnen. Barnkrubban stod modell, men i småbarnsskolan skulle heltidsomsorg och fattighjälp komma att kombineras med ett fröbelpedagogiskt arbete. Det är i småbarnsskolan man finner pionjärerna på det fröbelpedagogiska området i Sverige. Hur ska de två utkristalliserade skeendena förstås? Mål och syfte överskreds. Skeendena tycks mer styrda av omständigheter och yttre händelser än av genomtänkta idéer. I avhandlingen beskrivs småbarnsskolans utformning och förändring, och grunden för skeendena diskuteras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.