On the Epidemiology of Soft Tissue Sarcoma and Risk of Cancer following Knee prosthesis surgery. Important factors and methodological notes

Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

Sammanfattning: Den aktuella avhandlingen härrör ur forskningsinsatser inom klinikerna för onkologi och ortopedi vid Universitetssjukhuset i Lund, och behandlar vad som ursprungligen verkade vara två skilda ämnen.Ena ämnet behandlar epidemiologin för mjukdelssarkom hos vuxna (MDS), en grupp av ofta dödliga sjukdomar av okänd orsak, som behandlas av både onkologer och ortopeder. Här har den historiska oförmågan att kartlägga etiologin för dessa tumörer resulterat i en brist på förebyggande åtgärder med en betydande förlust av levnadsår som följd. I det här avhandlingsarbetet studerar vi faktorer förknippade med kroppskonstitution, reproduktiva händelser, ärftlighet och vävnadstrauma.Det andra ämnet behandlar risken för cancer efter knäproteskirurgi, en oro bland ortopedforskare och en viktig folkhälsofråga, då antalet proteser stadigt ökar, inte minst hos yngre patienter.Dessa två ämnen har visat sig vara relaterade då mjukdelstumörer har identifierats i anslutning till protesimplantat, vilket fört med sig att kunskap kring riskfaktorer för MDS potentiellt skulle kunna ge ledtrådar om carcinogena effekter hos protesimplantat och dess associerade faktorer, så som underliggande sjukdom och behandling.I studien av båda ämnena, arbetar vi med några av världens största och mest detaljerade studiepopulationer. En är en populationsbaserad fall-kontrollstudie med alla fall av MDS från södra sjukvårdsregionen mellan åren 1998 och 2009, vilket inkluderar nästan 1000 fall. En annan är Svenska Knäprotesregistret, världens äldsta register i sitt slag, som inkluderar alla opererade patienter från 1975 till nutid.Vi fann att 57% av MDS-fallen, och 74% av de MDS-fall som uppstod i extremiteter, i vår studiekohort kunde tillskrivas faktorer relaterade till kroppskonstitution och reproduktiva händelser, ärftlighet och vävnadstrauma. Vi finner också ett överskott av MDS-tumörer i knäproteskohorten, tillsammans med ett lågt, men statistiskt signifikant, överskott av mer vanliga cancerformer. Dessa inkluderade prostata cancer, malignt melanom och hematologiska maligniteter. Med tanke på förekomsten av MDS, drar vi slutsatsen att vävnadstrauma kan vara en bidragande faktor i till den ökade cancerrisken.Även om dessa ämnen i sig är viktiga, presenterar de också en rad intressanta utmaningar när det gäller epidemiologisk och statistisk metodik. Till exempel utgör studiet av MDS, som en heterogen grupp av sällsynta tumörsjukdomar med potentiellt skilda etiologier, problem i termer av subgruppsanalyser samt justering för multipla störfaktorer i små studier. Den sällsynta sjukdomen leder också till svårigheter att utreda effekten av ärftlighet, då etablerade analysmetoder för detta inte på ett enkelt sätt går att förena med den etablerade studiedesign som ofta används i dessa fall. Studien av proteskirurgirelaterad cancer inkluderar utmaningar i att skilja mellan kausala effekter och den bias som uppstår när sjukhuspatienter undersöks på grund av sin sjukdom och cancerdiagnoser uppkommer som ett bifynd.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)